Dom Pomocy Społecznej
w Psarskim

Zaproszenie
Zjazd Rodzin 2018

-------------------------------------------------------------------------------------

Świat talentów bez granic – 8 czerwiec 2018 r.

Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem po raz kolejny zaprosiła osoby niepełnosprawne na imprezę promującą ich zainteresowania i zdolności. Występy teatralne, sceniczne, pokazy tańca to tylko niektóre formy zaprezentowane przez zaproszonych gości. Nasi podopieczni wystawili sztukę pt. „ Jestem obywatelem świata”, która spotkała się z dużym aplauzem.

-------------------------------------------------------------------------------------

Powitanie lata – 6 czerwiec 2018 r.

Dużo atrakcji czekało na uczestników dzisiejszej imprezy plenerowej, która odbyła się w naszym domowym parku. W to piękne popołudnie postanowiliśmy przywitać lato. Były tańce przy starych melodiach, konkursy, pyszne jedzenie i wspaniałe humory. Tak przywitane lato na pewno nagrodzi nas słoneczną aurą.

-------------------------------------------------------------------------------------

Muzyczna niedziela w Psarskim – 3 czerwiec 2018 r.

W niedzielę 3 czerwca br. odbył się III Festiwal Orkiestr Dętych „ Muzyczny Śrem 2018”. W ramach tego festiwalu podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Psarskim odwiedziła Orkiestra Dęta „Ton” z Kościana. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać biesiadno-rozrywkowego repertuaru, co spotkało się z dużym zadowoleniem.

-------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Dane, informacje, opisy i zdjęcia zawarte na niniejszej stronie internetowej są publikowane jedynie do celów informacyjnych i promocyjnych. DPS w Psarskim posiada pisemne zgody na zamieszczanie materiałów znajdujących się na tejże stronie internetowej.
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów ( w całości lub części) bez pisemnej zgody DPS w Psarskim. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.1994 Nr 24 poz.83) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.

-------------------------------------------------------------------------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA

WPROWADZENIE

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej w Psarskim.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Psarskim, Psarskie, ul. Owocowa 8, 63- 100 Śrem, reprezentowany przez Dyrektora (nr tel.: 612834481 adres e-mail: biuro@dpspsarskie.srem.info).

2. Z KIM MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?
W Domu Pomocy Społecznej w Psarskim wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 612834481 lub adresem e-mail: rodo@dpspsarskie.srem.info.

3. ZBIERANIE I POZYSKIWANIE DANYCH
Dom Pomocy Społecznej w Psarskim zbiera i przetwarza dane osobowe, które pozyskuje przez dobrowolne podanie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa między Panem/ Panią a Administratorem lub zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich nie podanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.

4. DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE? CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
Dom Pomocy Społecznej w Psarskim przetwarza dane osobowe wyłącznie w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach. Podstawą prawną tych czynności są przepisy RODO (art.6 ust.1 lit. a-f), oraz ustawy i przepisy wykonawcze, z których wynikają zadania realizowane przez Dom, m.in.:
 •  realizacji zadań statutowych Domu,
 • umożliwienia interesariuszom realizacji obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
 • obsługi: procesów rekrutacji oraz zatrudnienia pracowników, organizacji staży, praktyk oraz wolontariatu, umów cywilno-prawnych,
 • realizacji umów z kontrahentami oraz współpracującymi instytucjami,
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości,
 • archiwizacja w/w dokumentów oraz danych,
 • świadczenia na rzecz mieszkańców Domu społecznie oczekiwanych usług
 • dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

5. JAKIE DANE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARSKIM?
Kategorie przetwarzania danych osobowych:
 • Dane identyfikacyjne ( imię, nazwisko, dokument tożsamości, NIP, PESEL, REGON, nazwa firmy i inne)
 • Dane kontaktowe (adres pocztowy, adres e- mail, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego)
 • Dane transakcyjne (informacje o zakupach, zamówieniach, umowach, rozliczeniach, metodach płatności, dane bankowe i wszelkie inne dane związane z transakcjami)
6. KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE? Odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a w szczególności:
 • pracownicy DPS na podstawie upoważnień do przetwarzania danych celem realizacji obowiązków służbowych,
 • podmioty zewnętrzne zajmujące się bieżącą obsługą DPS,
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

7. JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. JAKIE SĄ PRAWA, W SPRAWIE ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem przez Dom Pomocy Społecznej w Psarskim danych osobowych, przysługuje prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Psarskim;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO;
 • przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO;
 • prawo do cofnięcia zgody, na podstawie art. 13 ust.2 lit.c.
 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, co oznacza że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust.4 RODO. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej w Psarskim danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Psarskim

-------------------------------------------------------------------------------------

Pielgrzymka do Lichenia – 24 maj 2018 r.

W czwartek 24 maja br. grupa mieszkańców wraz z opiekunami odwiedziła Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. Naszą pielgrzymkę rozpoczęliśmy krótkim zwiedzaniem i Mszą świętą, która odbyła się w przepięknej Bazylice. Następnie mieliśmy okazję zobaczyć wiele ciekawych miejsc, z których słynie Licheń. Podzieleni na mniejsze grupy odwiedziliśmy m.in. zabytkowy Kościół p.w. św. Doroty, weszliśmy na Golgotę, nabraliśmy wody z licheńskiego źródełka a ci najodważniejsi weszli na punkt widokowy, z którego podziwiali panoramę okolicy i całego Sanktuarium. Był czas na modlitwę, zakup pamiątek, pyszną strawę i wykonanie fotografii. To był wyczerpujący ale wspaniały dzień.

-------------------------------------------------------------------------------------

Dzień chorego – 12 maj 2018 r.

W Parafii Najświętszego Serca Jezusa na śremskich Jezioranach odbyła się w dniu dzisiejszym uroczysta Msza św. ze specjalnym błogosławieństwem i namaszczeniem osób chorych i cierpiących. Grupa podopiecznych naszego Domu wzięła udział w tej uroczystości.

-------------------------------------------------------------------------------------

Policja w DPS – 10 maj 2018 r.

Podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Psarskim spotkali się dzisiaj z funkcjonariuszami śremskiej policji. Policjanci poruszyli przede wszystkim temat bezpieczeństwa osób starszych i bezbronnych, a także bezpieczeństwa w ruchu drogowym niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Mieszkańcy otrzymali odblaskowe kamizelki.

-------------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie z poezją – 2 maj 2018 r.

Członkowie Amatorskiego Klubu Literackiego ze Śremu odwiedzili dziś mieszkańców naszego Domu. Wszyscy zainteresowani literaturą spotkali się na Sali Ojca Pio. Przy słodkim poczęstunku recytowali wiersze, prezentowali swoje utwory, śpiewali piosenki biesiadne. Nasi podopieczni bardzo sobie cenią te spotkania.

-------------------------------------------------------------------------------------

Gdy w sercu gra muzyka – 30 kwiecień 2018 r.

Wśród mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Psarskim mieszka wielu utalentowanych ludzi o przeróżnych zainteresowaniach. Dzisiaj postanowiliśmy pokazać pracę utalentowanych plastycznie podopiecznych. Zgromadzona na sali widownia podziwiała liczne obrazy, portrety, projekty okładek do śpiewników. Jesteśmy dumni z naszych domowych artystów.

-------------------------------------------------------------------------------------

Wspomnienie o Papieżu Polaku – 5 kwiecień 2018 r.

Dziś mija 13 rocznica śmierci Jana Pawła II. Z tej okazji grupa mieszkańców naszego Domu postanowiła przypomnieć sylwetkę tego wielkiego Polaka, Jego życie, pontyfikat, nauczanie. Punktualnie o godzinie 10.00. na sali Ojca Pio tłumnie zgromadzili się podopieczni aby oddać hołd świętemu Janowi Pawłowi II. Grupa artystyczna przedstawiła fragmenty kazań, świadectwa uzdrowień, wiersze i piosenki opowiadające o Papieżu.

-------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs religijny – 4 kwiecień 2018 r.

Tradycyjnie w okresie wielkanocnym w naszym Domu odbył się konkurs religijny. W tym roku tematyką było życie i pontyfikat papieża Jana Pawła II. Mieszkańcy wykazali się dużą znajomością tematu co zostało nagrodzone gromkimi brawami oraz drobnymi upominkami.

-------------------------------------------------------------------------------------

Rekolekcje Wielkopostne – 12 marzec – 14 marzec 2018 r.

Zgodnie z tradycją w Domu Pomocy Społecznej w Psarskim w dniach od 12.03. – 14.03. br. odbyły się Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadził ksiądz Ryszard Mikołajczak z Poznania. Tłumnie zgromadzeni podopieczni mieli okazję wysłuchać nauk, uczestniczyć w Drodze Krzyżowej, skorzystać ze spowiedzi świętej. Rekolekcje przebiegły w podniosłej atmosferze, skłaniały do refleksji, dały wyciszenie. Jesteśmy bardzo wdzięczni księdzu Ryszardowi i mamy nadzieję na spotkanie za rok.

-------------------------------------------------------------------------------------

Dzień Kobiet – 08 marzec 2018 r.

Dnia 8 marca br. w naszym Domu odbyło się spotkanie, na które w szczególności zostały zaproszone wszystkie panie z okazji ich święta. Grupa teatralna przygotowała program artystyczny, który został nagrodzony gromkimi brawami. Były życzenia, wiersze, piosenki oraz wspólna kawka i słodki poczęstunek.

-------------------------------------------------------------------------------------

Zaczarowany dzień – 08 luty 2018 r.

Dnia 8 lutego br. w naszym Domu gościły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Śremie wraz z panią wychowawczynią Joanną Krawczyszyn. Klasa 3 b przedstawiła nam interesujący spektakl pt. „ Zaczarowana zagroda”. Podopiecznym bardzo podobał się występ, który nagrodzili gromkimi brawami. Był też czas na wspólny śpiew, rozmowy oraz słodką niespodziankę. Natomiast popołudniu postanowiliśmy wspólnie uczcić tłusty czwartek oraz zbliżające się Walentynki i jednocześnie koniec karnawału. Podopieczni doskonale się bawili przy dźwiękach muzyki w wykonaniu pana Waldemara Zawady – naszego przyjaciela i byłego pracownika. To przemiłe spotkanie umilił nam słodki poczęstunek oraz walentynkowe akcenty.

-------------------------------------------------------------------------------------

Chór Moniuszko – 29 styczeń 2018 r.

Członkowie śremskiego Chóru Moniuszko 29 stycznia br. wystąpili dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem. Piękne kolędy i pastorałki rozbrzmiewały na sali Ojca Pio. I tak oto pożegnaliśmy okres świąteczny.

-------------------------------------------------------------------------------------

Koncert Uwielbienia – 27 styczeń 2018 r.

W sobotę 27 stycznia br. mieliśmy okazję posłuchać występu zespołu Uwielbienia z Poznania. To już kolejne nasze wspólne spotkanie. Piękny kobiecy śpiew i gra na instrumentach a wszystko to na chwałę Pana sprawiły, że ten poranek był wyjątkowy.

-------------------------------------------------------------------------------------

Kolędowanie z LO – 24 styczeń 2018 r.

24 stycznia tradycyjnie już gościliśmy w naszym Domu młodzież wraz z nauczycielami ze śremskiego Liceum Ogólnokształcącego. Uczniowie przygotowali bardzo ciekawy program artystyczny z elementami nawiązującymi do minionych świąt Bożego Narodzenia. Na zakończenie spotkania młodzi artyści udali się na pokoje odwiedzić osoby leżące. Mieszkańcy bardzo cieszą się z takich spotkań i szczególnie ciepło przyjmują dzieci i młodzież.

-------------------------------------------------------------------------------------

Muzyczny poranek – 22 styczeń 2018 r.

W poniedziałkowy poranek, uczestnicy codziennych zajęć na sali Ojca Pio zostali zaproszeni do wysłuchania koncertu akordeonowo – harmonijkowego w wykonaniu panów Frąckowiaka i Dębczaka. Panowie pięknie grali biesiadne utwory a cała sala śpiewała i kołysała się w rytm muzyki. Dziękujemy bardzo za ten wspaniały czas i zapraszamy ponownie.

-------------------------------------------------------------------------------------

Schola „Wniebogłosy” – 20 styczeń 2018 r.

W sobotę 20 stycznia, na sali Ojca Pio tłumnie zebrali się nasi podopieczni w oczekiwaniu na gości. Otóż, z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka, mieszkańców odwiedziły dzieci ze scholi Wniebogłosy działającego przy parafii św. Rocha w Wieszczyczynie. Młodzi artyści wraz z rodzicami i księdzem proboszczem sprawili wiele radości zgromadzonym widzom. Dziecięcy śpiew i dźwięki muzyki spowodowały wzruszenie na wielu twarzach. Po występie był też czas na wspólne kolędowanie przy akompaniamencie gitary i skrzypiec.

-------------------------------------------------------------------------------------

czytaj dalej . . .