DOSTĘPNOŚĆ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

Dom Pomocy Społecznej w Psarskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dpspsarskie.srem.info

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

 • Data publikacji strony internetowej : 19.01.2010 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji : 11.05.2020 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego
 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

 • Deklarację sporządzono dnia: 21.09.2020 r.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia : 29.03.2022 r.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie można używać standartowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • powiększanie czcionki
  • podświetlanie linków
  • ustawienie wysokiego kontrastu

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Zimoń – osoba wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności, e-mail : dostepnosc@dpspsarskie.srem.info. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (61) 28 34 481 wew. 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich : www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Na teren DPS  w Psarskim można dostać się przez bramę wjazdową zgłaszając się przez domofon.

DPS w Psarskim składa się z kompleksu 3 budynków:

 • pałac – budynek administracyjno mieszkalny
 • pawilon – budynek mieszkalny
 • sala rehabilitacyjna.

Biuro dyrektora DPS w Psarskim i sekretariat mieszczą się na parterze budynku pałacu – pokój nr 1.

Budynki DPS w Psarskim  przystosowane są dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wejścia do budynków bez barier architektonicznych – wyposażone w podjazdy, oraz poręcze ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

W budynku pałacu jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynku.

Toalety na parterze dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

Osoby ze szczególnymi potrzebami  mogą uzyskać pomoc w sekretariacie DPS w Psarskim.

Na terenie DPS w Psarskim znajduje się parking dla samochodów osobowych. Parking posiada wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu brak barier architektonicznych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo.

W Domu Pomocy Społecznej w Psarskim nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W Domu Pomocy Społecznej w Psarskim jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Osoby zainteresowane mogą otrzymać pomoc tłumacza języka migowego po zgłoszeniu chęci skorzystania z takiego świadczenia na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym zdarzeniem. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich (ustnie, pismem, telefonicznie, e-mailem).

Aplikacje mobilne

Brak.